AVOCADO-FYV
MANGO-FYV
MELON-FYV-prueba
PLATANO-FyV
MELON-FyV2
FRESA-FYV